Zavolejte : +420 724 580 563

Podmínky pronájmu

Home  >>  Podmínky pronájmu

Smlouva o pronájmu 2023 (staženo 429× )

Všeobecné podmínky pro pronájem apartmánů “Chalupa pod lípou“,

Chrastice 13, 788 32 Staré město

 Domovní řád

I.

Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi pronajímatelem apartmánů “Chalupa pod lípou” a nájemci těchto apartmánů.

SMLUVNÍ VZTAH mezi pronajímatelem apartmánů a nájemníkem vzniká vystavením zálohové faktury a PŘIPSÁNÍM 50 % ČÁSTKY PLATBY V DOBĚ SPLATNOSTI na zálohové faktuře na níže uvedený účet pronajímatele, a to současně i se závaznou rezervací. Toto se děje na základě písemné objednávky, nájemcem řádně vyplněné (jméno a příjmení, adresa bydliště, email), odeslané přes kontaktní formulář nebo na email: info@chalupapodlipou.eu a zpět potvrzené pronajímatelem apartmánů a zasláním faktury nájemci. Odesláním objednávky nájemce potvrzuje, že se seznámil s cenou, platebními a storno podmínkami. Za smluvní závazky dalších osob v apartmánech odpovídá nájemce, který tuto přihlášku odeslal (kontaktní osoba).

Ceny jsou k nahlédnutí v ceníku na webových stránkách www.chalupapodlipou.eu

Chalupa se pronajímá buď jako celek (max. 27 osob) nebo jednotlivé apartmány, apartmán 1 – přízemí (až 7 osob), apartmán 2–1. patro (až 12 osob), apartmán 3–2. patro (až 6 osob), naplnění ubytovací kapacity není podmínkou, vždy se však platí plná cena za požadovaný apartmán. Nájemce si může pronajmout za poplatek Společenskou místnost s barem, saunu. V případě pronájmu celé chalupy, je nájemci poskytnuta společenská místnost ZDARMA. Pronajímatel se po dobu vašeho pobytu v obsazeném objektu většinou nezdržuje, může se však v průběhu pobytu přijet přesvědčit, zda jsou dodržovány ubytovací podmínky a zda nebyla překročena maximální povolená ubytovací kapacita apartmánů.

Nástupy na týdenní pobyty (neděle–neděle): mezi 16.00 – 17.00 hod. Pokud nebude obsazen termín předcházející Vašemu pobytu, je po domluvě možný i dřívější nástup na pobyt. Ukončení pobytu: vždy nejpozději do 10.00 hod.

U víkendových nebo jiných krátkodobých pobytů je možný nástup i ukončení pobytu dle individuální dohody obou stran, běžně je však nástup od 16:00, odjezd do 10:00.

ÚKLID: nájemce je povinen po sobě vždy provést základní úklid – umýt použité nádobí, uložit věci na původní místa a stáhnout použité povlečení. Pokud nebudou vysáté koberce, vytřené podlahy pokryté dlažbou v pokojích, bude z kauce odečtena za KAŽDÝ apartmán částka 500,- Kč za úklid! Úklid sociálního zařízení zajistí pronajímatel.

Objednávka: pronajímatel přijímá písemné objednávky zaslané prostřednictvím mailu nebo kontaktního formuláře. V případě telefonické objednávky Vám obratem sdělíme, zda je Vámi požadovaný termín volný a v kladném případě Vám budeme tento Termín předběžně rezervovat po dobu následujících 7 kalendářních dnů. Telefonickou objednávku musíte následně ještě potvrdit písemnou formou (e-mail, dopis). 7 denní lhůta předběžné rezervace platí rovněž pro objednávky zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře nebo mailu spolu s objednávkou a fakturačními údaji na nájemce.  Do této doby musíte uhradit bankovním převodem FAKTURU ve výši 50 % z celkové ceny pobytu. V opačném případě bude předběžná rezervace zrušena (nevznikne smluvní vztah) a tento termín bude opět VOLNÝ! Doplatek se hradí na základě vystavené doplatkové faktury opět na účet, nejpozději 5 dnů před nástupem na pobyt, aby částka byla na účtu v den nástupu na pobyt.

č.ú.: 225913994/0300

v.s.: Číslo faktury (bude sděleno provozovatelem ubytovacího zařízení)

Po uhrazení platby a jejím připsání na náš účet Vám bude zasláno elektronickými prostředky (potvrzený e-mail), příp. formou dopisu “potvrzení o přijetí platby a vzniku smluvního vztahu”. Od této doby je objednávka pro nájemce i pronajímatele apartmánů závazná.

Faktury: v příchozí objednávce uveďte fakturační údaje Vaší firmy. Pokud bude Vámi požadovaný termín volný, bude Vám obratem elektronickými prostředky (příp. poštou)  zaslána zpráva o rezervaci vašeho zvoleného termínu současně se zálohovou fakturou ve výši 50% z celkové ceny pobytu se splatností 10 dnů. Po tuto dobu Vám budeme Vámi požadovaný termín předběžně rezervovat. Pokud v této lhůtě nebude faktura uhrazena bankovním převodem a připsána na náš účet, předběžná rezervace bude zrušena a tento termín bude opět volný.

II.

Storno podmínky:

Storno musí nájemce provést písemně (e-mail, dop. dopis) a pronajímatel apartmánů je povinen nájemce o přijetí storna rovněž písemně (e-mail, dop. dopis) vyrozumět. Rozhodné je datum přijetí e-mailu.

 • Storno pobytu 20 – 15 dní před začátkem nástupu – poplatek ve výši 50 % z výše platby
 • Storno pobytu 14 – 0 dní před začátkem nástupu – poplatek ve výši 100 % z výše platby

V případě, že nájemce nedorazí a neobsadí předem objednaný apartmán do 24 hodin od rezervovaného pobytu, účtujeme rovněž storno poplatek ve výši 100% z výše platby za pobyt a pobyt se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že nájemce o pozdějším nástupu do apartmánu pronajímatele s předstihem telefonicky nebo písemně upozorní.

Další podmínky:

 1. V případě, že nájemce ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv náhradu.

III.

Nájemce je povinen:

 1. Dodržovat a řídit se všeobecnými podmínkami a uzavřenou smlouvou o pronájmu apartmánů, objektu “Chalupa pod lípou”.
 2. V případě hrubého porušení těchto podmínek je pronajímatel oprávněn ukončit okamžitě pobyt celé skupiny, přitom nemá nájemce nárok na jakoukoliv náhradu.
 3. V případě zjištění nebo způsobení vážných závad nebo poruch během pronájmu, které by bránily bezproblémovému užívání apartmánů, je nájemce povinen neprodleně vyrozumět pronajímatele, aby se zamezilo případným škodám na majetku a mohla být sjednána náprava v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových nájemců – v opačném případě bude pronajímatel nárokovat finanční kompenzaci za způsobenou škodu či ušlý zisk.
 4. V celém objektu je přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně (mimo krbovou vložku) a odhazování nedopalků cigaret v okolí objektu mimo k tomu určená místa. Domácí zvířata jsou povolena. Nedodržování těchto nařízení, jakož i svévolné navýšení počtu osob v apartmánech, kdykoliv během pobytu bez vědomí pronajímatele, či zjištění úmyslného poškozování nebo ničení pronajatých prostor, nebo jeho zařízení, se považuje za hrubé porušení ubytovacích podmínek a smlouvy o pronájmu se všemi z toho plynoucími důsledky!!!
 5. Každé poškození nebo zničení pronajatých prostor, nebo jejich vybavení, je nájemce povinen nahlásit při ukončení pobytu pronajímateli a škodu uhradit na vlastní náklady ihned na místě, nebo se odečte ze složené kauce v případě, že nebude způsobena škoda větší. Bez výslovného souhlasu pronajímatele je zakázáno přemísťování nábytku a ostatního vybavení chalupy.
 6. Nenechávat děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí. Za jejich bezpečnost a jimi způsobené škody zodpovídají vždy rodiče nebo jejich zákonní zástupci. Neobtěžovat ubytované v sousedních apartmánech po 23 hodině. Používání veškeré zábavní pyrotechniky je kromě 31.12. přísně zakázáno !!!
 7. Při každém opuštění objektu nebo vzdálení se od něj, tento řádně uzamknout, včetně uzavření  oken.  Chránit majetek pronajímatele proti poškození nebo zcizení uložením do uzamykatelných k tomu určených prostor.
 8. V chalupě se přezouvat!!! – vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte s sebou.
 9. Udržovat v celém objektu pořádek. V zimním období doporučujeme nájemcům odklízet sníh z parkoviště před chalupou – pronajímatel nenese odpovědnost za úrazy či škody na majetku způsobené nedostatečným odklizením sněhu okolo objektu nebo pádem sněhu ze střechy. Max. kapacita parkoviště pro celý objekt je 8 osobních aut. V zimním období doporučujeme použití sněhových řetězů a dbát zvýšené opatrnosti při chůzi i parkování – při vyšší sněhové pokrývce hrozí pád sněhu ze střechy.
 10. Při použití zahradního grilu je nájemce povinen jej při ukončení pobytu řádně vyčistit.
 11. V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Veškeré atrakce využívají nájemci apartmánů na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku, a odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě, pronajímatel neodpovídá.
 12. Při nástupu na pobyt je nájemce povinen složit vratnou kauci ve výši 1.000,- Kč/apartmán.
 13. Při nástupu na pobyt je nájemce povinen předložit ubytovateli doklady totožnosti všech osob k zapsání potřebných údajů do knihy ubytovaných.
 14. Před ukončením pobytu vyčkat na příjezd zástupce pronajímatele a provést řádné předání objektu. Pokud tak neučiní, kauce propadá. Tím není dotčeno právo pronajímatele domáhat se náhrady škody v případě, že bylo následně zjištěno poškození, zničení či odcizení jeho majetku.
 15. Na základě Obecně závazné vyhlášky Města Staré Město č. 112/2023 o místním poplatku z pobytu a usnesením ze dne 11.12.2023 je pronajímatel povinen vybrat od nájemce 40,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Od poplatku jsou osvobozeni děti do 18 let, studenti do 26 let, osoby starší 70 let a osoby nevidomé.

IV.

Tyto všeobecné ubytovací podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2024. Nájemce odesláním závazné objednávky s termínem rezervace a podpisem smlouvy o pronájmu stvrzuje, že s podmínkami souhlasí a zavazuje se je i s ostatními osobami ve skupině dodržovat.