Zavolejte : +420 731 562 943

Podmínky pronájmu

Home  >>  Podmínky pronájmu

Smlouva-o-pronájmu-web.doc (staženo 128× )  

Všeobecné podmínky pro pronájem apartmánů “Chalupa pod Lípou“,

Chrastice 13, Staré město

Domovní řád

I.

Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi pronajímatelem  apartmánů “Chalupa pod Lípou” a nájemníky těchto apartmánů.

II.

SMLUVNÍ VZTAH mezi pronajímatelem apartmánů a nájemníkem vzniká PŘIPSÁNÍM 50% ČÁSTKY PLATBY V DOBĚ SPLATNOSTI na níže uvedený účet pronajímatele, a to současně s rezervací, a to nejpozději 14 dnů před požadovaným dnem nástupu. Toto se děje na základě písemné objednávky, zákazníkem řádně vyplněné (jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, číslo OP, email), odeslané přes kontaktní formulář nebo na email: info@chalupapodlipou.eu a zpět potvrzené zástupcem ubytovacího zařízení. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s cenou, platebními a storno podmínkami. Za smluvní závazky dalších osob ve skupině odpovídá zákazník, který tuto přihlášku odeslal (kontaktní osoba).

1. Ceny jsou k nahlédnutí v ceníku na webových stránkách www.chalupapodlipou.eu „Ceník“

IV.

Chalupa se pronajímá buď jako celek (max. 28 osob) nebo jednotlivé apartmány, apartmán 1 – přízemí (až 8 osob), apartmán 2 – 1. patro (až 12 osob), apartmán 3 – 2. patro (až 8 osob), naplnění ubytovací kapacity není podmínkou, vždy se však platí plná cena za požadovaný apartmán. Nájemník si může pronajmout Společenskou místnost s barem. Minimální doba pobytu jsou 2 noci, silvestrovský pobyt a sezónní pobyty jsou týdenní – 5 nocí (červen, červenec, srpen, vánoční a silvestrovské pobyty, jarní prázdniny). Majitel se po dobu vašeho pobytu v obsazeném objektu většinou nezdržuje, může se však v průběhu pobytu přijet přesvědčit, zda jsou dodržován domovní řád a zda nebyla překročena maximální povolená ubytovací kapacita objektu!

V.

Nástupy na týdenní pobyty (sobota – sobota): mezi 14.00 – 17.00 h. Pokud nebude obsazen termín předcházející Vašemu pobytu, je po domluvě možný i dřívější nástup na pobyt. Ukončení pobytu: vždy nejpozději  do 10.00 hod.

U víkendových nebo jiných krátkodobých pobytů (2 noci) je možný nástup i ukončení pobytu dle individuální dohody obou stran, běžně však nástup od 16:00 – 20.00 h, odjezd do 12:00 h.

ÚKLID: nájemce je povinen po sobě vždy provést základní úklid – umýt použité nádobí, uložit věci na původní místa a stáhnout  použité povlečení. Pokud nebudou vysáté a vytřené podlahy pokryté dlažbou a také dřevěné podlahy v pokojích, bude z kauce odečtena za  KAŽDÝ apartmán  částka 300,- Kč za úklid!, úklid sociálního zařízení zajistí pronajímatel. Host si však může objednat celkový úklid za 300,-Kč za apartmán.

 

VI.

Objednávka: pronajímatel přijímá písemné objednávky zaslané prostřednictvím mailu nebo kontaktního  formuláře. V případě telefonické objednávky Vám obratem sdělíme, zda je Vámi požadovaný termín volný a v kladném případě Vám budeme tento termín předběžně rezervovat po dobu následujících 10-ti kalendářních dnů. Telefonickou objednávku musíte následně ještě potvrdit písemnou formou (e-mail, dopis). 10-ti denní lhůta předběžné rezervace platí rovněž pro objednávky zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře nebo mailu.  Do této doby musíte uhradit bankovním převodem ZÁLOHU NA POBYT ve výši 50 % z celkové ceny pobytu. V opačném případě bude předběžná rezervace zrušena (nevznikne smluvní vztah) a tento termín bude opět VOLNÝ! Doplatek celkové ceny pronájmu na účet 7 dní před nástupem. Příjmový doklad (fakturu) vystavíme při nástupu na pobyt nebo zašleme poštou nebo emailem při zaplacení na účet.

č.ú.: 115-1542230227/0100

v.s.: číslo rezervace (bude sděleno pronajímatelem)

Po uhrazení platby za pronájem a jejím připsáním na náš účet Vám bude zasláno elektronickými prostředky (potvrzený e-mail), příp. formou dopisu “potvrzení o přijetí platby a vzniku smluvního vztahu”. Od této doby je objednávka pro nájemce i pronajímatele zařízení závazná.

Při nástupu na pobyt, bude nájemníkovi vystaven daňový doklad potvrzující zaplacení celého nájmu, přičemž jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude uvedeno datum nástupu na pobyt. A bude uzavřena smlouva o pronájmu části nemovitosti.

Faktury: v případě firem je možná platba fakturou. V příchozí objednávce uveďte fakturační údaje Vaší firmy. Pokud bude Vámi požadovaný termín volný, bude Vám obratem elektronickými prostředky (příp. poštou)  zaslána zpráva o rezervaci vašeho zvoleného termínu současně s fakturou ve výši 50 % z celkové ceny pobytu se splatností 10-ti dnů. Po tuto dobu Vám budeme Vámi požadovaný termín předběžně rezervovat. Pokud v této lhůtě nebude faktura uhrazena bankovním převodem a připsána na náš účet, předběžná rezervace bude zrušena a tento termín bude opět volný.

VII.

Storno podmínky:

1. Storno musí nájemce provést písemně (e-mail, dop. dopis) a pronajímatel ubytovacího zařízení je o přijetí storna povinen zákazníka rovněž písemně (e-mail, dop. dopis) vyrozumět. Rozhodné je datum podacího razítka na doporučeném dopisu nebo den přijetí e-mailu.

  • Storno pobytu 14 a více dní před začátkem nástupu – bez poplatku
  • Storno pobytu 14 – 7 dní před začátkem nástupu – poplatek ve výši 50% z výše platby
  • Storno pobytu 7 – 0 dní před začátkem nástupu – poplatek ve výši 100% z výše platby

V případě, že nájemce nedorazí a neobsadí předem objednaný nájem apartmánu do 24 hodin od rezervovaného pobytu, účtujeme rovněž storno poplatek ve výši 100% z výše platby za pronájem a nájem se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem telefonicky nebo písemně upozorní.

Další podmínky:

2. V případě, že nájemce ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv náhradu.

VIII.

Nájemce je povinen:

1. Dodržovat a řídit se domovním řádem “Chalupy pod lípou”.

2. V případě hrubého porušení těchto podmínek je ubytovatel oprávněn ukončit okamžitě nájem celé skupiny, přitom nemá nájemce nárok na jakoukoliv náhradu.

3. V případě zjištění nebo způsobení vážných závad nebo poruch během pronájmu, které by bránily bezproblémovému užívání objektu,  je nájemce povinen neprodleně vyrozumět pronajímatele, aby se zamezilo případným škodám na majetku a mohla být sjednána náprava v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových nájemníků – v opačném případě bude pronajímatel nárokovat finanční kompenzaci za způsobenou škodu či ušlý zisk.

4. V celém ubytovacím zařízení je přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně (mimo krbovou vložku) a odhazování nedopalků cigaret v okolí objektu mimo k tomu určená místa. Domácí zvířata jsou povolena. Nedodržování těchto nařízení, jakož i svévolné navýšení počtu osob v objektu, kdykoliv během pobytu bez vědomí pronajímatele, či zjištění úmyslného poškozování nebo ničení pronajatých prostor, nebo jeho zařízení, se považuje za hrubé porušení podmínek pronájmu se všemi z toho plynoucími důsledky!!!

5. Každé poškození nebo zničení pronajatých prostor, nebo jeho vybaveni, je nájemce povinen nahlásit při ukončení pobytu pronajímateli a škodu uhradit na vlastní náklady ihned na místě, nebo se odečte ze složené kauce v případě, že nebude způsobena škoda větší. Bez výslovného souhlasu pronajímatele je zakázáno přemísťování nábytku a ostatního vybavení chalupy.

6. Nenechávat děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí. Za jejich bezpečnost a jimi způsobené škody zodpovídají vždy rodiče nebo jejich zákonní zástupci. Neobtěžovat ubytované v sousedním apartmánu po 22.hod. Používání veškeré zábavní pyrotechniky je kromě 31.12. přísně zakázáno !!!

7. Při každém opuštění objektu nebo vzdálení se od něj, tento řádně uzamknout, včetně uzavření  oken.  Chránit majetek pronajímatele proti poškození nebo zcizení uložením do uzamykatelných k tomu určených prostor.

8. V chalupě se přezouvat!!! – vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte s sebou.

9. Udržovat v celém objektu pořádek. V zimním období jsou ubytovaní hosté povinni pravidelně odklízet vlastními silami sníh z parkoviště před chalupou – provozovatel nenese odpovědnost za úrazy či škody na majetku způsobené nedostatečným odklizením sněhu okolo objektu nebo pádem sněhu ze střechy. Max. kapacita parkoviště pro celý objekt je 6 osobních aut. V zimním období doporučujeme použití sněhových řetězů! Dbát zvýšené opatrnosti při chůzi i parkování – při vyšší sněhové pokrývce hrozí pád sněhu ze střechy.

10. Při použití zahradního grilu, případně udírny je nájemce povinen jej při ukončení nájmu řádně vyčistit.

11. V ceně nájmu není obsaženo pojištění. Veškeré atrakce využívají nájemci na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku, a odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě, pronajímatel neodpovídá.

12. Při nástupu na pobyt složit vratnou kauci ve výši 1000,-Kč za každý apartmán.

13. Při nástupu na pobyt předložit ubytovateli doklady totožnosti všech osob k zapsání potřebných údajů do knihy ubytovaných.

14. Před ukončením pobytu vyčkat na příjezd zástupce pronajímatele a provést řádné předání objektu. Pokud tak neučiní, kauce propadá. Tím není dotčeno právo pronajímatele domáhat se náhrady škody v případě, že bylo následně zjištěno poškození, zničení či odcizení jeho majetku.

IX.

Tyto všeobecné  podmínky pronájmu nabývají účinnosti dne 1. 11. 2015. Nájemce odesláním závazné objednávky s termínem rezervace a následně podepsáním smlouvy o pronájmu stvrzuje, že s podmínkami souhlasí a zavazuje se je i s ostatními osobami ve skupině dodržovat.